Shrieking Banshee - NPC - World of Warcraft

Shrieking Banshee

Quick Facts
Screenshots
Videos
This NPC can be found in Stratholme (110).

Gains

After killing this NPC you will gain:

Related

Contribute