Qiraji Brainwasher - NPC - World of Warcraft

Qiraji Brainwasher

Quick Facts
Screenshots
Videos
This NPC can be found in Temple of Ahn'Qiraj (17).

Gains

After killing this NPC you will gain:

Related

Contribute